Παιδική βαρηκοΐα - Θεραπεία, αντιμετωπίση


Παιδική βαρηκοΐα - Θεραπεία, αντιμετωπίση

Σύμφωνα με την ακοολογική ταξινόμηση της βαρηκοΐας γίνεται η επιλογή του ακουστικού και μπορεί να κατηγοριοποιηθεί ως εξής:

1 Νευροαισθητήρια βαρηκοία μέσου (40-70 dB) εώς μεγάλου βαθμού (70-90 dB)

 Μέσου βαθμού: ψηφιακό ενδοκαναλικό (CIC) ή ενδοωτιαίο (ITC) ακουστικό, ψηφιακό οπισθοωτιαίο (BTE) με εξατομικευμένο εκμαγείο.

 Μικρού και μέσου βαθμού με κατιούσα καμπύλη: ψηφιακό οπισθωτιαίο (BTE) ανοικτού τύπου, κλασσικό (με σωληνίσκο) ή ακουστικό με το ηχείο εντός του έξω ακουστικού πόρου (RITE)

 Μεγάλου βαθμού: ψηφιακό οπισθοωτιαίο (BTE) με εξατομικευμένο ωτικό εκμαγείο.

2 Μεταλεκτική βαρηκοία πολύ μεγάλου βαθμού (άνω των 90 dB) με φυσιολογική γλωσσική δεξιότητα: Ψηφιακό οπισθοωτιαίο (BTE) με εξατομικευμένο ωτικό εκμαγείο εναλλακτικά κοχλιακό εμφύτευμα.

3 Αγωγιμότητας και μικτού τύπου βαρηκοία με φυσιολογική τυμπανική μεμβράνη και έξω ακουστικό πόρο.

  • Ψηφιακό ακουστικό αέρινης αγωγιμότητας υπο την προυπόθεση ότι ο ουδός της οστέινης αγωγιμότητας είναι καλύτερος των 40 dB για τις μεσαίες-υψηλές συχνότητες.
  • Ακουστικά γυαλιά οστέινης αγωγιμότητας ή οστεο-ενοποιημένο σύστημα σε περιπτώσεις που η ουδός της οστέινης αγωγιμότητας είναι άνω των 35 dB για τις μεσαίες-υψηλές συχνότητες).

4 Αγωγιμότητας και μικτού τύπου βαρηκοία με προβλήματα σχετικά με την εφαρμογή του ακουστικού στον έξω ακουστικό πόρο σε αμφοτερόπλευρη ατρησία, χρόνια μέση ωτίτιδα άμφωτερόπλευρη, καταστάσεις μετά από τυμπανοπλαστική

  • Εμφυτεύσιμο οστεοενοποιημένο σύστημα σε ενήλικες και σε παιδιά άνω των 6 ετών.
  • Δονητές οστέινης αγωγής σε παιδιά. Η συσκευή συγκρατείται με ειδική ελαστική ταινία στο κεφάλι του παιδιού.
  • Ακουστικά γυαλιά οστέινης αγωγής για ενήλικες

 Η διαδικασία εφαρμογής ακουστικών βαρηκοΐας σε παιδιά είναι δύσκολη τόσο για το διαγνωστικό μέρος όσο και για το τεχνικό της εφαρμογής. Είναι σημαντικό να γίνει η εφαρμογή το συντομότερο δυνατό. Προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο αποτέλεσμα είναι σημαντικό να συμμετέχει ενεργά η οικογένεια στην όλη διαδικασία και το παιδί να βρίσκεται σε περιβάλλον με κατάλληλη φροντίδα και παρακολούθηση από λογοθεραπευτή.

Δημοφιλέστερα άρθρα